Föreläsning om föräldrastöd

Hur ser situationen ut för nyanlända barn och föräldrar? Vad behöver jag känna till och förstå för att kunna bemöta föräldrar på lika villkor?

Den tredje maj hölls en intressant föreläsning om föräldrastöd för Helhetslyftets medarbetare. Jeanette Olsson, forskare vid Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst, föreläste om föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar och Eva Eckerbrant, projektledare i Föreningen Tidigt Föräldrastöd, talade om tillitsskapande möten med utrikes födda föräldrar med hjälp av brobyggare och interkulturellt förhållningssätt.