Öka inkludering

Folkhögskoleförvaltningen arbetar aktivt med att öka inkludering genom en rad strategier och åtgärder. Till exempel så arbetar vi med nedanstående områden.

Folkhögskoleförvaltningen arbetar aktivt med att öka inkludering genom en rad strategier och åtgärder.  

Skapande av en inkluderande arbetsmiljö/studiemiljö: Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla deltagare oavsett deras bakgrund. Genom att främja en kultur av respekt och mångfald skapas förutsättningar för alla att utvecklas och trivas på folkhögskolorna. 

Främjande av kunskap om jämlikhet och mänskliga rättigheter: Genom att integrera ämnen som jämlikhet, mänskliga rättigheter och diskriminering i undervisningen strävar alla skolorna och enheter efter att öka medvetenheten och förståelsen för dessa viktiga frågor. Detta bidrar till att skapa ett samhälle där alla ges samma möjligheter att forma sitt liv. 

Normmedvetenhet och stöd till chefer: Förvaltningen arbetar med att öka normmedvetenheten och stödja cheferna för att skapa en inkluderande arbetsmiljö och studiemiljö. Genom att utbilda och stödja ledningen skapas förutsättningar för en kultur där olikheter respekteras och värdesätts. 

Medskapande dialog med närsamhället: Genom att öppna upp folkhögskolorna för närsamhället i en medskapande dialog främjas inkludering och deltagarnas möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Detta skapar en plattform för samarbete och gemensamt engagemang för att främja inkludering. Stort fokus på detta har också projektet Ung-labbet.

Fortbildningar och integrering av ämnen: För att främja en inkluderande kultur integrerar pedagogerna ämnen som mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet och diskriminering i undervisningen. Genom fortbildningar och kompetensutveckling för personalen stärks arbetet med att främja inkludering och mångfald på folkhögskolorna. 

Stöd till deltagare med olika behov: Skolorna erbjuder stöd och anpassningar för deltagare med olika behov, såsom funktionsvariationer eller andra utmaningar. Genom att skapa en tillgänglig och inkluderande verksamhet strävar vi efter att alla deltagare ska kunna delta och trivas på lika villkor. 

Genom en kombination av dessa strategier och åtgärder arbetar alla delar inom folkhögskoleförvaltningen aktivt med att främja inkludering och skapa en mångfaldig och respektfull miljö där alla ges möjlighet att utvecklas och lära 

Internatet 

Internatet på våra folkhögskolor är ett viktigt verktyg för att öka inkludering genom att erbjuda deltagare en boendemöjlighet nära skolan. Här är några sätt på vilket internatet kan bidra till att främja inkludering: 

Tillgänglighet och närhet till skolan: Genom att erbjuda boende på internatet får deltagare som bor långt ifrån skolan möjlighet att delta i utbildningen utan att behöva resa långa sträckor varje dag. Detta kan vara särskilt viktigt för deltagare som annars skulle ha svårt att delta på grund av avstånd eller har säskilda behov som gör att vardagen underlättas väsentligen av närheten och det stöd som skolans medarbetare kan erbjuda. 

Skapar gemenskap och samhörighet: Boende på internatet ger deltagarna möjlighet att skapa nära relationer med varandra och bygga en gemenskap. Detta kan bidra till en känsla av samhörighet och inkludering bland deltagarna, vilket i sin tur kan främja en positiv inlärningsmiljö. 

Stöd och trygghet: Internatet är en plats där deltagarna får stöd och trygghet utanför skoltid. Genom att ha personal tillgänglig på internatet kan deltagarna känna sig trygga och få hjälp med eventuella problem eller behov som de kan ha. 

Möjlighet till socialt och kulturellt utbyte: Boende på internatet ger deltagarna möjlighet att interagera med människor från olika bakgrunder och kulturer. Detta främjar socialt och kulturellt utbyte, vilket kan öka förståelsen och toleransen bland deltagarna. 

Underlättar engagemang i skolans aktiviteter: Genom att bo på internatet blir det lättare för deltagarna att delta i skolans olika aktiviteter och evenemang utan att behöva ta hänsyn till resvägar eller transportproblem. Detta kan bidra till en ökad delaktighet och engagemang i skolans gemenskap. 

Sammanfattningsvis kan internatet på folkhögskolor fungera som ett sätt att öka inkludering genom att erbjuda deltagarna en nära och stödjande boendemiljö som främjar gemenskap, trygghet, socialt utbyte och engagemang i skolans aktiviteter. 

Program ViA 

Programmet ViA (Västra Götalandsregionens introduktion i arbetslivet) arbetar med att rekrytera individer utanför arbetsmarknaden och integrera dem i Västra Götalandsregionens verksamheter. Här är några av de huvudsakliga åtgärderna och insatserna som programmet ViA genomför och som är en pusselbit i ökat inkludering: 

Rekrytering och anställning: ViA rekryterar individer som står utanför arbetsmarknaden och erbjuder dem anställningar inom Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Genom att skapa möjligheter till arbete för dessa individer bidrar programmet till att öka sysselsättningen och inkluderingen på arbetsmarknaden. 

Stöd och vägledning: Programmet erbjuder stöd och vägledning till deltagarna för att underlätta deras övergång till arbetslivet. Det kan inkludera coachning, yrkesvägledning, och andra former av stöd för att hjälpa deltagarna att utveckla sina färdigheter och kompetenser. 

Individanpassade insatser: ViA utformar individanpassade insatser för varje deltagare baserat på deras behov och förutsättningar. Genom att skräddarsy stödet efter varje individs situation kan programmet maximera deltagarnas möjligheter till framgång och hållbar anställning. 

Samarbete med arbetsgivare: Programmet samarbetar med många förvaltningar inom Västra Götalandsregionen för att skapa anställningsmöjligheter för deltagarna. Genom att bygga broar mellan deltagare och cheferna som anställer underlättar ViA för en smidig integration på arbetsmarknaden. 

Utbildningsinsatser: ViA kan även erbjuda utbildningsinsatser för deltagarna för att stärka deras kompetenser och öka deras anställningsbarhet. Det kan inkludera kurser, workshops eller andra utbildningsaktiviteter som är relevanta för deltagarnas utveckling. 

Sammanfattningsvis arbetar programmet ViA med att integrera individer utanför arbetsmarknaden i Västra Götalandsregionens verksamheter genom rekrytering, anställning, stöd, individanpassade insatser, samarbete med arbetsgivare och utbildningsinsatser. Genom att skapa möjligheter till arbete och stödja deltagarna i deras väg mot anställning bidrar ViA till att främja inkludering och sysselsättning i regionen. 

Studeranderätten

Studeranderätten tydliggör rättigheter och skyldigheter för deltagare som studerar på någon av Västra Götalandsregionens folkhögskolor (Billströmska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Fristads folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola och Vara folkhögskola). Den gäller för alla statsbidragsberättigade kurser; allmän kurs, särskild kurs och kortkurser

Helhetslyftet

Projektet Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka språkutvecklingen i svenska, förbereda för ett inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället. En viktig del av Helhetslyftet är även kompetensutveckling av personal. Projektet finansieras av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond och är ett av de största projekten inom området just nu.

Validering Väst

Validering Väst är en del av Västra Götalandsregionens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Detta innebär att vi som stödstruktur ska vara en resurs i alla sammanhang där validering kan vara en pusselbit. Validering Västs bidrag till den Regionala utvecklingsstrategin 2021–2030 (RUS 2030) är främst kopplat till de långsiktiga prioriteringarna Bygga kompetens och Öka inkluderingen.