Ekonomi

I årsredovisningen för 2023 återspeglas en verksamhet med djup förankring i folkbildning genom våra folkhögskolekurser.

Trots utmaningar med minskade statsbidrag, vilket ledde till ett krympt kursutbud, har vi fortsatt att utveckla befintliga kurser. Genom projektet Helhetslyftet har vi arbetat tillsammans med tredjelandsmedborgare och ett trettiotal andra samverkansaktörer i Västra Götaland, vilket möjliggjort viktig utveckling i arbetet med inkludering. 

De ekonomiska utmaningarna under året har krävt en stramare bemanning. Vi har upplevt sjunkande sjuktal, även om långtidssjukfrånvaron ökat något. Detta har vi bevakat noggrant, medvetna om riskerna som följer med den stramare ekonomiska situationen. Trots detta har projekt som Helhetslyftet erbjudit våra medarbetare värdefulla möjligheter till fortbildning och att prova nya arbetssätt. 

Ekonomiskt har vi avslutat året 2023 med ett positivt resultat på +2 965 tkr, tack vare stabilt regionstöd och en effektiv ekonomisk åtstramning. Vårt arbete med projektintäkter, däribland från Helhetslyftet, har haft en gynnsam påverkan på vår ekonomiska omsättning. 

Under året har vi anpassat oss till en stramare ekonomi genom omställningen till ett förändrat kursutbud. Viktiga händelser som slutregleringen av statsbidrag för 2022 och oroligheter i omvärlden har också präglat vår verksamhet. 

Vi har aktivt arbetat för att uppnå mål inom kultur, inkludering, och hållbarhet, ställt om till en mer inkluderande kursverksamhet och projekt som Helhetslyftet och Ung-Labbet. Dessa insatser bidrar till att öka inkluderingen och utveckla kompetenser i linje med regionens behov. 

Vårt engagemang i miljö och hållbarhetsarbete är fortsatt starkt, där vi strävar efter att integrera dessa aspekter i all vår verksamhet. Framåtblickande planer inkluderar ett fortsatt fokus på verksamhetsutveckling och samverkan med andra aktörer för att möta samhällsbehov. 

Länkar till utredningar och uppdrag

Läs om de utredningar som regeringen gör kring folkbildningen:

Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/06/dir.-202275

Tilläggsdirektiv till utredningen om Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden (U 2022:01)

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2023/09/dir.-2023130