Projekt, uppdragskurser och verksamheter

Folkhögskoleförvaltningen är inte bara huvudman för sex stycken folkhögskolor, utan arbetar även med flera andra olika verksamheter.

SALAM

SALAM syftar till att stödja offentliga myndigheter i att påskynda hållbar inkludering av migranter på lokala arbetsmarknader, genom att utnyttja deras kompetenser, kapaciteter och ambitioner, genom att utveckla riktad utbildning, vägledning och lärandemöjligheter.

SALAM kommer att sträva efter att:

  • Utveckla och konsolidera strategier för att påskynda arbetsmarknadsintegrationen av migranter i EU.
  • Stärka social sammanhållning till förmån för inkludering av nyanlända, särskilt NEETs (Not in Education, Employment or Training).
  • Tillhandahålla utbildning, vägledning och träning utformad specifikt för ett mångkulturellt samhälle.
  • Säkerställa hållbar integration, minska avhopp och skapa säkerhet för tredjelandsmedborgare.

Partnerregioner

  • Toscana
  • Katalonien
  • Centre Val de Loire
  • Timișoara
  • Västra Götaland
  • Baden-Württemberg

SALAM - Sustainable AccessibIlity to the LAbour Market | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy

Helhetslyftet

Projektet Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka språkutvecklingen i svenska, förbereda för ett inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället. En viktig del av Helhetslyftet är även kompetensutveckling av personal. Projektet finansieras av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond

Helhetslyftet

Ung-labbet

Från 1 september 2023 driver Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen ett projekt tillsammans med Mölndals stad. Målet är att med hjälp av unga samhällsutvecklare testa nya metoder för att unga ska återuppta sina studier eller hitta jobb. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Ung-labbet

Validering Väst

Validering är ett verktyg för att synliggöra och erkänna individers faktiska kompetens – oavsett var, hur eller när den kompetensen utvecklats. Validering Väst arbetar bland annat med att utveckla branschmodeller för att underlätta valideringsprocessen.

Validering Väst

ViA Västra Götalandsregionens introduktion i arbetslivet

Västra Götalandsregionens introduktionsjobb riktar sig till dig som är ung, arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Syftet är att ge unga arbetssökande möjlighet till ett introduktionsjobb under ett helt år inom någon av alla de olika arbetsplatserna i Västra Götalandsregionen. Genom detta vill vi ge arbetslivserfarenheter som ökar möjligheterna att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. På sikt skall detta leda till att minska arbetslösheten hos de unga i Västra Götaland.

ViA

Tidigare projekt

Vi-projektet

Projektet Vi arbetade med att skapa goda förutsättningar för att unga vuxna skulle kunna styra sin framtid. Vi ägdes av VGR folkhögskoleförvaltningen och medfinansierades av Europeiska socialfonden.

Vi-projektet

NEETs for NEETs

Ett projekt som fokuserar på medskapande bland unga som varken arbetar eller studerar.

NEETs for NEETs

PLUS Intro - Utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor (Överfört till VGR Akademin)

VGR Folkhögskolor och Koncernstab HR i Västra Götalandsregionen erbjuder en utbildning i svenska språket med sjukvårdsinriktning till nyanlända läkare och sjuksköterskor. Genom att erbjuda undervisning i ett tidigt skede vill vi förkorta och underlätta deltagarnas väg till svensk legitimation och arbete i sjukvården.

PLUS Intro  Utbildning i yrkessvenska

Svenska för VGR-medarbetare (Överfört till VGR Akademin)

Västra Götalandsregionen har sedan 2015 ett eget team med språklärare. Lärarna är anställda av folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen men arbetar på uppdrag av VGR Akademin, våra sjukvårdsförvaltningar, Folktandvården samt Regionservice. Syftet med att ha ett eget lärarteam är att inom vår egen organisation kunna erbjuda språkundervisning som är lättillgänglig, flexibel, prisvärd och av god kvalitet.

Svenska för VGR-medarbetare