Studieomdömen

Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen. Samtliga deltagare får ut ett intyg, med redovisning av studietimmar i varje enskilt ämne, efter genomgångna studier.

På de allmänna kurserna har man dessutom rätt till ett studieomdöme och behörigheter i de olika ämnena, efter det att man studerat på heltid i 30 veckor. På studieomdömet skrivs även i om den studerande har uppnått grundläggande behörighet och är behörig till högskolestudier.

De studerande har även möjlighet att läsa in särskilda behörigheter och att få intyg på dessa. Behörigheter i enskilda ämnen kan också skrivas ut även om den studerande inte uppnår sin grundläggande behörighet på folkhögskola.

Om du önskar kan du välja att efter avslutad kurs ta ut ett studieomdöme. Detta mäter din förmåga till studier och dina framsteg under studietiden. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av all undervisande personal. Läs mer om riktlinjerna för studieomdöme. De folkhögskolestuderande som har intyg om behörighet och ett studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp inom betygsurvalet vid ansökan till högskolan.

Studieomdömesnivåer:

  • Utmärkt studieförmåga (4)
  • Mycket god - Utmärkt studieförmåga (3,5)
  • Mycket god studieförmåga (3)
  • God - Mycket god studieförmåga (2,5)
  • God studieförmåga (2)
  • Mindre god - God studieförmåga (1,5)
  • Mindre god studieförmåga (1)

Skolan följer de riktlinjer för behörighetsgivning och studieomdöme som finns fastställda av Folkbildningsrådet. 

Behörigheter i varje ämne ges oftast av den enskilda läraren inom ämnet när det bedöms att deltagaren har uppnått det mål som finns för uppnådd godkänd behörighet kvantitativt och kvalitativt.

Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen.

Utöver kärnämnena ges också särskilda behörigheter i övriga ämnen på gymnasienivå om de studerande inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå i dessa ämnen.

För bedömning av motsvarande kunskaper utgår vi ifrån skolverkets författningssamling med föreskrifter om kursplaner och betygskriterier.

Arbetsgång vid omdömessättning

Vid omdömessättning deltar all pedagogisk personal. Omdömessättningen går till så att var och en för fram sin mening om deltagarens kunskaper, färdigheter och utveckling om studieförmåga och det sociala livet på skolan. Därefter sätts ett omdöme. Detta omdöme prövas av den pedagogiska personalen några dagar senare och kan i ljuset av en helhetsbedömning korrigeras eller fastslås.