Studerandeinflytande

Det är viktigt att du som studerar hos oss har möjlighet att säga vad du tycker och att du kan vara med och påverka. Att stärka och utveckla demokratin är just ett av folkhögskolans uppdrag.

Klassråd

Varje klass ska en gång i månaden ha klassråd. Där kan du prata om sånt du tycker fungerar bra eller mindre bra i klassen eller skolan. Klassen utser även en representant som sitter med i kursrådet. På fritidsledarutbildningen kallas klassråd TTF, på grundskolenivå finns demokratitid varje vecka. Om du upplever att ni inte har klassråd varje månad prata med studierektorn.

Kursråd

I kursrådet samlas representanter från alla klasser tillsammans med rektorn och en personalrepresentant. Möten hålls minst 2 gånger per termin. Här kan du lyfta frågor som gäller hela skolan. De som sitter med i kursrådet erbjuds styrelseutbildning.

Skolans styrelse

Styrelsen är politiskt vald och är Folkhögskoleförvaltningens och därmed skolans högst beslutande organ. Två studeranderepresentanter från någon av de sex skolor som ingår i Folkhögskoleförvaltningen samt en studerandesuppleant (reserv) sitter med. Endast de politiskt valda representanterna har beslutanderätt i styrelsen, övriga representanter har rätt att tala.

Skyddsombud

De studerande har genom lag rätt att utse ett studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombudet ingår i skolans skyddskommitté som jobbar med det systematiska arbetsmiljön på skolan. Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.