Miljö och klimat

Folkhögskoleförvaltningen arbetar mycket aktivt för att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet.

Bland annat så arbetar vi med: 

Egetansvar för miljöarbetet inom varje kurs och arbetslag: I Folkhögskoleförvaltningens miljö- och hållbarhetsplan betonas vikten av att varje klass och arbetsgrupp tar ett aktivt ansvar för att sätta upp och följa upp egna miljömål. Detta tillvägagångssätt är centralt för att engagera deltagare och personal på ett konkret och personligt plan i hållbarhetsarbetet. Genom att utveckla egna miljömål, utgående från förvaltningens övergripande miljöledningssystem och hållbarhetsplan, skapas en struktur där varje grupp kan bidra till helheten med utgångspunkt från sina specifika förutsättningar och intressen.

Processen för att sätta upp miljömål innebär att deltagarna i början av varje kurs, och personalen i början av läsåret, gemensamt identifierar områden där de kan göra en positiv miljöpåverkan. Dessa mål kan inkludera åtgärder för att minska energianvändning, förebygga avfall, förbättra källsortering, optimera resvanor och inköpspraxis, samt att minska matsvinn och kemikalieanvändning. Miljömålen utvärderas sedan vid läsårets och kursernas slut för att bedöma framsteg och identifiera områden för fortsatt förbättring.

Genom denna process uppmuntras varje individ att reflektera över sitt eget bidrag till hållbarhetsarbetet, vilket stärker känslan av delaktighet och möjlighet att påverka. Detta tillvägagångssätt stödjer även utvecklingen av hållbara livsstilar och bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att förankra hållbarhetsmålen i vardagen på skolan.

Substitutionsarbete och kemikaliefri arbetsmiljö: Förvaltningen har fokuserat på att uppfylla höga krav på en säker arbetsmiljö genom att minska användningen av farliga kemiska produkter. Genom aktivt substitutionsarbete har förvaltningen fasat ut farliga ämnen och produkter, samtidigt som ansvarsförhållandena gällande kemikalier har tydliggjorts. Detta arbete bidrar till att skapa en kemikaliefri arbetsmiljö och främja hälsa och säkerhet för medarbetare. 

Minskning av resande med privatbil och flyg: Förvaltningen har som mål att minska resandet med privatbil i tjänst och antalet flygresor i tjänst med 80% jämfört med 2016. Genom att främja alternativa transportsätt och minska användningen av fossila bränslen kan förvaltningen minska sina koldioxidutsläpp och bidra till att bekämpa klimatförändringarna. 

Menyer och måltider: Förvaltningen har en tydlig inköpspolicy som prioriterar ekologiska livsmedel. Alla kök på skolorna planerar sina menyer och måltider med fokus på ekologiska livsmedel. Genom att använda ekologiska råvaror i måltidsplaneringen och serveringen av mat till både medarbetare och deltagare, främjar förvaltningen en hälsosam och miljövänlig kosthållning och att erbjuda varierade och näringsrika måltider baserade på ekologiska produkter, stödjer förvaltningen både hälsa och hållbarhet.