Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

PLUS Intro

VGR Folkhögskolor och Koncernstab HR i Västra Götalandsregionen erbjuder en utbildning i svenska språket med sjukvårdsinriktning till nyanlända läkare och sjuksköterskor.

 

INTRESSEANMÄLAN (DECLARATION OF INTEREST)

Kursstart och ansökan

Fyll i formuläret längst ner på sidan för att ansöka till kursen. Vi gör en första bedömning av din ansökan för att se om du är behörig. Därefter bjuder vi in till ett informations- och intervjutillfälle i Vänersborg.

Vi tar nu emot nya ansökningar till PLUS Intro. Nästa kursstart är 9 januari 2024. Ansök senast 12 november 2023. Vi kommer att bjuda in alla kvalificerade sökande till ett informationsmöte i Vänersborg den 22 november.

Course start and application

You apply by filling out the form in the bottom of this page. We make a first assessment of your application to see if you qualify for the course. In the next step we invite candidates to an information and interview meeting in Vänersborg.

We are now accepting new applications to PLUS Intro. The next course will start January 9th 2024. The last date to apply is November 12th 2023. We will invite all qualified applicants to an information meeting in Vänersborg on November 22nd.

PLUS Intro

Utbildning i allmän och yrkessvenska för nyanlända med legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen erbjuder en utbildning i svenska språket med sjukvårdsinriktning till nyanlända läkare, sjuksköterskor och andra med legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård. Genom att erbjuda undervisning i ett tidigt skede vill vi förkorta och underlätta deltagarnas väg till svensk legitimation och arbete i sjukvården.

Urvalet

Urvalet av deltagare görs av Västra Götalandsregionen. Följande punkter tas med i bedömningen:

 • Att deltagaren är bosatt i Västra Götalandsregionen
 • Att deltagaren är läkare, sjuksköterska eller har ett annat legitimationsyrke inom hälso- och sjukvård
 • Att deltagaren har utbildning från ett icke EU/EES-land
 • Nuvarande nivå i svenska språket
 • En arbetsmarknadsbedömning i relation till yrke och eventuell specialitet
 • Personlig lämplighet

Kursinnehåll, omfattning och mål

Kursen består av lärarledda lektioner 2 dagar i veckan, totalt 6 timmar/vecka. Kursens längd är ett läsår. Varje grupp består av 12 deltagare. Utöver de delmoment och aktiviteter som ingår i kursen studerar deltagarna svenska på egen hand. Kursen startar på lägre medelnivå.

Beroende på startnivå och progression under kursen avslutar deltagaren PLUS Intro med ett test på nivå B2 eller nivå C1 i svenska språket (i enlighet med GERS, gemensam europeisk referensram för språk). Nivå B2 behövs för att kunna arbeta i hälso- och sjukvård. Nivå C1 eller motsvarande krävs för svensk legitimation. Kontinuerliga uppföljningar görs under kursens gång för att utvärdera deltagarnas utveckling.

Kursen består av grundutbildning i allmän svenska och sjukvårdssvenska. Deltagarna får också grundläggande sjukvårdsintroduktion samt rådgivning och stöd kring legitimationsprocessen.

Praktisk information

 • De lärarledda lektionerna är fysiska, vissa tillfällen sker på distans. De fysiska lektionerna hålls i Vänersborg.
 • Vid behov kan deltagaren låna en laptop under studietiden.
 • Kursen är kostnadsfri förutom eventuella resekostnader (som deltagare kan du ha rätt till reseersättning om du är asylsökande, har uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet eller är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och är inskriven i ett program).
 • Kursen ger inte rätt till studiebidrag via CSN.

PLUS Intro

Course in the Swedish language for newly arrived persons with licence professions in health care

Region Västra Götaland offers a Swedish language training course to medical doctors, nurses and others with licence professions in health care newly arrived in Sweden. By offering education in the Swedish language at an early stage, the aim is to shorten and facilitate the participants’ process of applying for a Swedish licence and work within the health care sector.

Admission criteria

The selection of participants is made by Region Västra Götaland. The following criteria are taken into consideration:

 • The applicant must live in Region Västra Götaland
 • The applicant is a medical doctor, a nurse or have another licence profession in health care
 • The applicant has a university degree from a country outside the EU/EEC
 • Current level of the Swedish language
 • A labour market assessment in relation to profession and speciality
 • Personal ability and suitability

Course content, extent and aim

The course extent is two days of teacher-led sessions a week, 6 hours/week in total. The course is one academic year. There are 12 participants in each group. Apart from the teacher-led sessions, the participants study Swedish on their own. The course will start at a lower intermediate level.

Depending on the starting level and progression during the course, the participant finishes PLUS Intro with either a level B2 or level C1 test in the Swedish language (in accordance with CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages). Level B2 is needed to work in any health care profession. C1 is the required level to obtain a Swedish licence. There will be continuous follow-ups during the course to evaluate the participant’s progression.

The course consists of a general course in the Swedish language, medical Swedish as well as basic introduction to Swedish health care and support and advise in the Swedish licence process.

Practical information

 • The teacher-led classes are held physically, some occasions digitally. Physical classes are held in Vänersborg.
 • If needed, you are offered to borrow a laptop during the course
 • The course is free of charge except for any travel expenses you may have (if you are an asylum seeker, if you have a residence permit through the Temporary Protection Directive or are registered at Arbetsförmedlingen and enrolled in a program you might be entitled to a grant for travel expenses)
 • The participant is not eligible for study grants through CSN

 

INTRESSEANMÄLAN (DECLARATION OF INTEREST)

Senast uppdaterad: 2023-09-19 15:00