Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PLUS Intro

English

STÄNGT (CLOSED) - INTRESSEANMÄLAN (DECLARATION OF INTEREST)

Kursstart och ansökan

Du ansöker till kursen genom att skicka in en intresseanmälan till oss. Vi gör en första bedömning av din ansökan för att se om du är behörig. Därefter bjuder vi in till ett informations- och intervjutillfälle.

Nästa kursstart är den 10 januari 2022. Sista dagen att ansöka är den 15 november 2021. Fyll i formuläret längst ner på sidan för att göra din intresseanmälan. 

Course start and Application 

You apply to the course by sending us a declaration of interest. We make a first assessment of your application to see if you qualify for the course. In the next step we invite candidates to an information and interview meeting.

Next course start will be January 10th 2021 and deadline to apply is November 15th 2021. You apply by filling out the form in the bottom of this page.

PLUS Intro
Utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor

VGR Folkhögskolor och Koncernstab HR i Västra Götalandsregionen erbjuder en utbildning i svenska språket med sjukvårdsinriktning till nyanlända läkare och sjuksköterskor. Genom att erbjuda undervisning i ett tidigt skede vill vi förkorta och underlätta deltagarnas väg till svensk legitimation och arbete i sjukvården.

Urvalet

Urvalet av deltagare görs av Västra Götalandsregionen. Följande punkter tas med i bedömningen:

 • Att deltagaren är bosatt inom Västra Götalandsregionen 
 • Att deltagaren är läkare eller sjuksköterska med utbildning från ett icke     EU/EES-land
 • Nuvarande nivå i svenska språket
 • En arbetsmarknadspolitisk bedömning
 • Urval ur ett jämställdhetsperspektiv
 • Personlig lämplighet

Kursinnehåll, omfattning och mål

Kursen innebär studietid på totalt 40 timmar i veckan med fysiska träffar 2 dagar i veckan, 3 timmar/dag. Kursens längd är maximalt ett år. Varje grupp består av 12 deltagare. Utöver de delmoment och aktiviteter som ingår i kursen studerar deltagarna svenska på egen hand. Utbildningen startar på lägre medelnivå.

Målet med kursen är att nå språknivå C1 och att förbereda deltagaren för nästa steg i processen mot svensk yrkeslegitimation. Kontinuerliga uppföljningar görs under kursens gång för att utvärdera deltagarnas utveckling.

Kursen innehåller följande delar: 

 • Grundutbildning i svenska (SvA Basic)
 • Svenska som Andraspråk (SvA) med inriktning mot hälso- och sjukvård
 • Sjukvårdssvenska
 • Sjukvårdsintroduktion (föreläsningar och workshops)
 • Rådgivning kring legitimationsprocessen
 • Om behov finns så får deltagaren låna en dator under studietiden.

Resor till kursen

Du som är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och inskriven i ett program kan ha rätt till reseersättning. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information.

PLUS Intro
Course in the Swedish language with introduction to the health care system for newly arrived doctors and nurses

Region Västra Götaland offers a Swedish language training course to medical doctors and nurses newly arrived in Sweden. By offering education in the Swedish language at an early stage, the aim is to shorten and facilitate the participants’ process of applying for a Swedish licence and work within the health care sector. 

Admission criteria

The selection of participants is made by Region Västra Götaland. The following criteria are taken into consideration:

 • The applicant must reside in Region Västra Götaland 
 • The applicant is either a medical doctor or a nurse with a university degree from a country outside the EU/EEC
 • Current level of the Swedish language
 • A labour market assessment
 • A gender-based perspective
 • Personal ability and suitability

Course content, extent and aim

The course extent is 40 h a week with 2 days of physical teacher-led sessions a week, 3 hours/day. The course is maximum one year in total. There are 12 participants in each group. Apart from the teacher-led sessions, the participants study Swedish on their own. The course will start at lower intermediate level.

The aim is to reach level C1 in the Swedish language and to prepare the participant for the next step in the evaluation process for Swedish licence. There will be continuous follow-ups during the course to evaluate the participant’s progression.

The course consists of the following elements:

 • Basic course in the Swedish language
 • Swedish as a second language
 • Medical Swedish
 • Introduction to the Swedish health care system (seminars and workshops)
 • Support and advise in the Swedish licence process
 • If needed, the participant is offered to borrow a computer during the course.

Travel expenses

If you are registered at Arbetsförmedlingen and enrolled in a program you might be entitled to a grant for travel expenses. Contact your personal administrator for more information.

STÄNGT (CLOSED) - INTRESSEANMÄLAN (DECLARATION OF INTEREST)

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:34