Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PLUS Intro

English

Declaration of interest is closed.

Intresseanmälan är stängd.

INTRESSEANMÄLAN (DECLARATION OF INTEREST)

Kursstart och ansökan

Fyll i formuläret längst ner på sidan för att ansöka till kursen. Vi gör en första bedömning av din ansökan för att se om du är behörig. Därefter bjuder vi in till ett informations- och intervjutillfälle. PLUS Intro har två kursstarter i augusti som nu båda är fulla. Beroende på antal sökande kan det bli aktuellt med ytterligare en kursstart under höstterminen. Om inte är nästa kursstart i januari 2023.

Kursstart januari 2023. Ansök senast 30 oktober. 

Course start and application

You apply by filling out the form in the bottom of this page. We make a first assessment of your application to see if you qualify for the course. In the next step we invite candidates to an information and interview meeting. PLUS Intro has two courses starting in August which are now both full. Depending on the number of applicants, there may be an additional course starting during the autumn term. If not, the next start will be in January 2023.

The application is now open. Course start January 2023. Last date to apply is 30 oktober.

PLUS Intro

Utbildning i allmän och yrkessvenska för nyanlända med legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård

VGR Folkhögskolor och Koncernstab HR i Västra Götalandsregionen erbjuder en utbildning i svenska språket med sjukvårdsinriktning till nyanlända läkare, sjuksköterskor och andra med legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård. Genom att erbjuda undervisning i ett tidigt skede vill vi förkorta och underlätta deltagarnas väg till svensk legitimation och arbete i sjukvården.

Urvalet

Urvalet av deltagare görs av Västra Götalandsregionen. Följande punkter tas med i bedömningen:

 • Att deltagaren är bosatt inom Västra Götalandsregionen
 • Att deltagaren är läkare, sjuksköterska eller har ett annat legitimationsyrke inom hälso- och sjukvård
 • Att deltagaren har utbildning från ett icke EU/EES-land
 • Nuvarande nivå i svenska språket
 • En arbetsmarknadsbedömning
 • Personlig lämplighet

Kursinnehåll, omfattning och mål

Kursen består av lärarledda lektioner 2 dagar i veckan, totalt 6 timmar/vecka. Kursens längd är maximalt ett år. Varje grupp består av 12 deltagare. Utöver de delmoment och aktiviteter som ingår i kursen studerar deltagarna svenska på egen hand. Beroende på antal sökande kan kursen starta både på nybörjarnivå och lägre medelnivå.

Beroende på vilken nivå du börjar på är målet med kursen antingen nivå B2 eller nivå C1 i svenska språket (i enlighet med GERS, gemensam europeisk referensram för språk). Nivå B2 behövs för att kunna arbeta i hälso- och sjukvård. Nivå C1 eller motsvarande krävs för svensk legitimation. Kontinuerliga uppföljningar görs under kursens gång för att utvärdera deltagarnas utveckling.

Kursen består av grundutbildning i allmän svenska och sjukvårdssvenska. Deltagarna får också rådgivning och stöd kring legitimationsprocessen.

Praktisk information

 • De lärarledda lektionerna är fysiska, vissa tillfällen sker på distans. De fysiska lektionerna hålls i Vänersborg men beroende på var våra deltagare bor finns också möjlighet att starta kurser i Göteborg och på andra orter i Västra Götalandsregionen
 • Vid behov kan deltagaren låna en laptop under studietiden
 • Kursen är kostnadsfri förutom eventuella resekostnader (som deltagare kan du ha rätt till reseersättning om du är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och är inskriven i ett program)
 • Kursen ger inte rätt till studiebidrag via CSN

PLUS Intro

Course in the Swedish language for newly arrived persons with licence professions in health care

Region Västra Götaland offers a Swedish language training course to medical doctors, nurses and others with licence professions in health care newly arrived in Sweden. By offering education in the Swedish language at an early stage, the aim is to shorten and facilitate the participants’ process of applying for a Swedish licence and work within the health care sector.

Admission criteria

The selection of participants is made by Region Västra Götaland. The following criteria are taken into consideration:

 • The applicant must live in Region Västra Götaland
 • The applicant is a medical doctor, a nurse or have another licence profession in health care
 • The applicant has a university degree from a country outside the EU/EEC
 • Current level of the Swedish language
 • A labour market assessment
 • Personal ability and suitability

Course content, extent and aim

The course extent is two days of teacher-led sessions a week, 6 hours/week in total. The course is maximum one year. There are 12 participants in each group. Apart from the teacher-led sessions, the participants study Swedish on their own. Depending on the number of applications we receive there may be courses starting both at beginners’ level and lower intermediate level.

Depending on which level you start, the aim of the course is to reach either level B2 or level C1 in the Swedish language (in accordance with CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages). Level B2 is needed to work in any health care profession. C1 is the required level to obtain a Swedish licence. There will be continuous follow-ups during the course to evaluate the participant’s progression.

The course consists of a general course in the Swedish language, medical Swedish as well as support and advise in the Swedish licence process.

Practical information

 • The teacher-led classes are held physically, some occasions digitally. Physical classes are held in Vänersborg but depending on where our participants live we can also start courses in Gothenburg and other locations in Region Västra Götaland
 • If needed, you are offered to borrow a laptop during the course
 • The course is free of charge except for any travel expenses you may have (if you are registered at Arbetsförmedlingen and enrolled in a program you might be entitled to a grant for travel expenses)
 • The participant is not eligible for study grants through CSN

 

INTRESSEANMÄLAN (DECLARATION OF INTEREST)

Senast uppdaterad: 2022-11-14 08:25