Hur arbetar vi med våra uppdrag?

Folkhögskoleförvaltningen arbete spänner över ett stort fält av olika insatser för att fokusera på statens och regionens mål för vårt verksamhet.

Folkbildning genom kursutveckling: Kontinuerlig utveckling av befintliga kurser och upprätthållande av ett kvalitativt och relevant kursutbud. 

Projekt för social inkludering: Genomförande av projekt som Helhetslyftet, vilket bidrar till integration och utbildning för tredjelandsmedborgare i samarbete med andra organisationer i Västra Götaland. 

Hållbar ekonomisk förvaltning: Positivt ekonomiskt resultat på +2 965 tkr för året, inklusive effektiv hantering av ekonomiska resurser. 

Fokus på inkludering och mångfald: Genom kurser och projekt som Helhetslyftet och Ung-Labbet arbetar vi aktivt med att öka inkluderingen och utveckla relevanta kompetenser för regionens behov. 

Bidrag till hållbar utveckling: Våra kurser och verksamheter stöder hållbarhetsmål genom utbildning inom områden som hållbart jordbruk, biodling, och hållbar livsstil, vilket främjar ett mer hållbart samhälle. 

Stärkt samverkan och nätverksbyggande: Aktivt arbete med att bygga nätverk och samverka med andra aktörer för att effektivt adressera och möta samhällsbehov, vilket stärker folkhögskolornas roll i samhället. 

Aktivt arbete mot diskriminering och för jämlikhet: Genom att erbjuda en inkluderande studiemiljö och kurser som främjar jämlikhet och förståelse för demokrati, bidrar vi till ett mer rättvist och öppet samhälle. 

Läs gärna mer om vårt arbete inom följande områden:

Våra kulturuppdrag

Folkhögskolor inom Västra Götalandsregionen bidrar aktivt till kulturuppdraget genom att erbjuda ett brett utbud av estetiska kurser och kulturella aktiviteter. Genom samarbeten, mötesplatser och kulturkurser främjar varje respektive skola kreativitet, konstnärligt uttryck och kulturellt deltagande bland deltagarna. Genom teaterkurser, musikkurser, konstkurser och andra kulturella aktiviteter skapar skolorna en levande och inkluderande kulturmiljö för samhället. Vi arbetar hela tiden med att ökat deltagande och engagemang inom kulturområdet som stödjer regionens kulturstrategi och mål samt statens syften med folkbildningen.

Öka inkludering

Vårt kursutbud, inklusive allmänna och särskilda kurser, är utformat för att välkomna och stödja en bred mångfald av deltagare med olika bakgrunder, funktionsvariationer, åldrar och andra förutsättningar. Vi driver också projekt som Helhetslyftet, vilket syftar till att förbättra integration och utbildningsvägar för tredjelandsmedborgare. Projekt som Ung-Labbet har ytterligare förstärkt vårt fokus på ungas delaktighet och inkludering i samhället. För att komplettera detta arbete erbjuder våra internat en unik möjlighet för deltagare från skilda kulturer att leva och lära tillsammans, vilket främjar kulturell förståelse och samhörighet. Genom dessa integrerade åtgärder bidrar vi till en mer inkluderande gemenskap, där respekt och förståelse för mångfald står i centrum.

Bygga kompetens

Folkhögskoleförvaltningen satsar på att utveckla kompetens hos både medarbetare och deltagare genom ett brett utbud av kurser, fortbildning för personalen och genom deltagande i projektsamarbeten. Dessa insatser innebär kurser i yrkesutbildning, allmänna och särskilda kurser, samt möjligheter för personalen att växa professionellt. Samarbeten med andra organisationer stärker kunskapsutbytet och nätverket, vilket gynnar alla inblandade. Genom dessa åtgärder bygger förvaltningen en stark kompetensbas och främjar en kultur av kontinuerligt lärande.

Miljö och klimat

Folkhögskoleförvaltningen driver ambitiösa miljö- och hållbarhetsprojekt, inklusive arbete mot ISO-certifiering enligt Miljömål 2030 och minskning av farliga kemikalier för en tryggare arbetsmiljö. Vi strävar efter kraftig minskning av resor med privatbil och flyg för att minska våra koldioxidutsläpp. Genom att prioritera ekologiska livsmedel i våra kök främjar vi hälsosam mat och en mer hållbar livsstil.

Ekonomi

Årsredovisningen för 2023 visar stora utmaningar med minskade statsbidrag men också att vi har ett starkt fokus på folkbildning genom skolornas intensiva utvecklingsarbete där våra kurser ständigt utvecklas. Trots ekonomiska utmaningar och stram bemanning har vi avslutat året med ett positivt resultat, tack vare stabilt regionstöd och effektiv ekonomisk åtstramning. Vår anpassning till förändringar inkluderar en ökad satsning på inkludering och kompetensutveckling i linje med regionens behov, med en fortsatt stark inriktning på miljö och hållbarhet.