GDPR, personuppgifter och offentlighetsprincipen

GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Lagen ger dig ökade rättigheter att få veta vilka personuppgifter vi hanterar, med vilken laglig grund vi hanterar dem, vilka som har tillgång till dem och hur länge de sparas. Det finns andra lagar som går före GDPR bland annat offentlighetsprincipen och arkivlagen.

Folkhögskoleförvaltningen är en myndighet. Därmed gäller den svenska offentlighetsprincipen för vår verksamhet. Offentlighetsprincipen innebär en rättighet för var och en att få insyn i myndigheters verksamhet, exempelvis genom att ta del av våra allmänna handlingar. Handlingar som du skickar in till VGR, exempelvis brev, e-post och andra meddelanden, blir i allmänhet allmänna handlingar. Detta innebär att de omfattas av offentlighetsprincipen. Detta gäller även om du har skrivit in personuppgifter i meddelandet.

Personuppgifter kan alltså begäras och lämnas ut enligt offentlighetsprincipen - oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades.

Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen går före GDPR. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos VGR ta del av allmänna handlingar. Om det finns personuppgifter i allmänna handlingar, kan de lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen, såvida inte uppgifterna omfattas av sekretess.

Rätt till insyn och registerutdrag

Du har rätt att vända dig till Folkhögskoleförvaltningen och begära att få veta vad som finns registrerat om dig. Det kallas att man begär ett registerutdrag. Ett registerutdrag innebär att organisationen ska lämna information om vad som finns registrerat om dig hos myndigheten.

Du har också rätt att veta om när vi samlar in dina personuppgifter, det ska vi normalt sett tala om samtidigt som vi samlar in uppgifterna.

Dessa generella rättigheter gäller så länge ingen lag ställer specifika krav. Exempelvis går regler om sekretess och tystnadsplikt före vår skyldighet att lämna ut registerutdrag.

Rätt till ändring

Du som är registrerad har rätt att under vissa förutsättningar begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Mycket av Folkhögskoleförvaltningens verksamhet styrs dock av särskilda registerlagstiftningar. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel bara ändras eller raderas under vissa förutsättningar.

Rätt till radering

Merparten av personuppgiftsbehandlingarna hos Folkhögskoleförvaltningen bygger på den rättsliga grunden ”uppgift av allmänt intresse” där rätten till radering inte är tillämplig. Rätten till radering gäller inte heller när uppgifterna finns i allmänna handlingar som vi ska spara i våra arkiv.

I vissa fall kan du ändå ha rätt till radering av dina personuppgifter. Det kallas ibland även rätten att bli bortglömd. Exempelvis kan du ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat till att vi hanterar dina personuppgifter.

Klagomål

Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Inom Västra Götalandsregionen är varje nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom respektive verksamhet. Kontaktperson för styrelsen för folkhögskolorna är förvaltningschef Anders Ahlström, anders.ahlstrom@vgregion.se

Mer information om hur vi och Västra Götalandsregionen hanterar personuppgifter hittar du här:

Behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen

Dataskyddsombud

Den 1 april 2023 inrättades en central funktion för dataskyddsombud på Enhet Juridik på Koncernkontoret. Denna nya centrala funktion omfattar alla myndigheter i Västra Götalandsregionen. Du når dataskyddsombudet för styrelsen för folkhögskolorna på folkhogskolestyrelsen.dso@vgregion.se