Om Vi

Vi, ett tvåårigt projekt som ägdes av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansierades av ESF, pågick från augusti 2020 till maj 2022. Projektets mål var att unga som varken arbetade eller studerade skulle äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier.

Om Vi-projektet

Vid tiden för projektstarten stod en växande andel av Västra Götalands unga står utanför arbete och studier. Gruppen kallas ofta ”hemmasittare” eller UVAS – unga som varken arbetar eller studerar. Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna har ett stort ansvar för att dessa individer ska bli ägare av sin egen framtid; få ökad hälsa och egenmakt och närma sig jobb eller studier.

Från augusti 2020 ledde VGR genom Folkhögskoleförvaltningen det ESF-finansierade projektet ”Vi”, med målet att nå 1000 unga i åldrarna 15–24 år som var eller riskerade att bli UVAS. Budget för projektet var nästan 100 mnkr under två år. Samverkanspartners i projektet var kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg, Högskolan Väst, Uppsala universitet samt 19 kommuner.

Många vägar till jobb och utbildning

Projektet erbjöd en palett av vägar till jobb- och utbildningsmöjligheter. Den psykiska ohälsan är utbredd bland målgruppen och en viktig del i projektet var också att fler ska få kännedom om vården. Utgångspunkten för Vi-projektet var att unga ska ha egenmakt över sin livssituation och vara delaktiga i att forma ett inkluderande samhälle.

Förstärkt samverkan

Målet var även etablera en hållbar förstärkt samverkan mellan VGR, kommunalförbund, kommuner, utbildningsanordnare och andra projektpartners över tid. Genom ett medskapande arbetssätt ville vi skapa grunden för en förståelse av hur samhället förändras och även lära oss mer om orsakerna till att så många unga exkluderas från arbetsmarknaden. Vi-projektet sökte en samsyn kring en främjande bemötandekultur för att möta unga personer med respekt i ögonhöjd, ett jämlikt möte där individen är subjekt i sin egen utveckling och inte objekt för projektinsatsen.

Projektet knöt även an till "Fullföljda studier" och andra framgångsrika satsningar av Västra Götalandsregionen och kommunerna.

Mål

På individnivå

Delmål 1 Bemötande

1000 UVAS har blivit sedda, är ägare av sin egen framtidsplan och känner sig delaktiga i processen.

Delmål 2 Motivation

800 UVAS har deltagit i olika insatser för bättre hälsa, egenmakt, på väg till att börja studier eller arbete.

Delmål 3 God hälsa

80 % av 800 deltagare har ökad kunskap om hur sjukvårdssystemet fungerar.

Delmål 4 På banan

70 % av 800 deltagare har ökad tro på sina framtida möjligheter och förmågor.

Delmål 5 Fullföljda studier

50 % av 800 deltagare har påbörjat studier enligt anpassad studieplan.

Delmål 6 Närmare arbetsmarknaden

15 % av 800 deltagare har praktiserat med sikte på jobb.

På organisationsnivå:

Delmål A:

Bekräftad samsyn kring målgruppen och utmaningar i samhället.

Delmål B:

Kunskap hos alla parter om de samverkande utbildningsformerna.

Delmål C:

Säkerställda möjligheter till övergång från folkhögskola till vuxenutbildning.

Delmål D:

Rutiner för samverkan kring målgruppen.

Delmål E:

En fungerande samverkan.

Projektägare, finansiärer och samarbetspartners

Projektägare

Folkhögskoleförvaltningen, VGR (Västra Götalandsregionen)

Medfinansiär

Europeiska socialfonden

Medfinansierande samarbetspartners

Kommunerna, organisationerna och verksamheterna nedan medverkar i Vi-projektet genom att ordna utbildningar, jobbspår eller lokala delprojekt. De deltar även i Vi-projektets kompetensutveckling.

 • Billströmska folkhögskolan
 • Dalslands folkhögskola
 • Fristads folkhögskola
 • Göteborgs folkhögskola
 • Bengtsfors kommun
 • Bollebygds kommun
 • Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
 • Borås stad Vuxenutbildning
 • Dals Eds kommun
 • Fyrbodals kommunalförbund
 • Färgelanda kommun
 • Herrljunga kommun
 • Kunskapsförbundet Väst
 • Ljungskile Folkhögskola
 • Marks kommun
 • Rädda barnen
 • Sotenäs kommun (tidigare)
 • Uddevalla kommun
 • Ulricehamns kommun
 • Vänersborgs kommun
 • Västra Götalandsregionen Regionservice

Samverkande kommuner

De samverkande kommunerna deltar i projektets kompetensutveckling och informerar ungdomar om projektets möjligheter. Den sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet, erbjuder studenterna att inför sina C-uppsatser samla material till sin empiri på ett sätt som bidrar till datainsamling och analys till stöd för uppföljning och utvärdering av Vi-projektet.

 • Högskolan Väst
 • Lysekils kommun
 • Melleruds kommun
 • Munkedals kommun
 • Orust kommun
 • Strömstad kommun
 • Svenljunga kommun
 • Tanums kommun
 • Tranemo kommun
 • Trollhättans kommun
 • CESAR, sociologiska institutionen, Uppsala universitet

In English

About Vi-projektet

The aim of Vi-projectet (English: Project We) aimed to make it easier for people aged 15–24 years, who didn’t study or work, to find their own way forward in life.

The project offered different courses and activities that was a step on the path to school, to better health or to an employment. The way forward could of course vary from participant to participant and the role of the staff was not to choose the path. The focus was set on collaboration with the project participants, and to learn how to make the navigation between potential obstacles a little bit easier.

Collaboration and co-creation were two main pillars in the project. The collaboration within and between the partner organisations (for example municipalities and education organisers) was also vital to reach the goals of the project. The project staff learnt from each others experiences and found their organisations’ way forward – together.

Project partners

The project was owned by the Region Västra Götaland Folk High Schools, and was co-financed by the European Social Fund.

19 municipalities, the municipal associations in Fyrbodal and Borås/Sjuhärad, five folk high schools, the adult education in Borås, Trollhättan och Vänersborg, Save the Children Sweden, Regionservice, Region Västra Götaland, University West and Uppsala University were the project partners.