Helhetslyftets halvtidskonferens

Helhetslyftets halvtidskonferens

Nu är det dags för Helhetslyftets halvtidskonferens! Vi kommer tillsammans få ta del av föreläsningar, seminarier och samtal kring framgångar och utmaningar i första delen av projektet. Varmt välkomna!

Datum: 25 april 
Plats: VGR Campus på Nya Varvet, Göteborg

Här hittar du information om hur du tar dig till VGR Campus, parkeringsmöjligheter m.m.

Program

09.00 - 10.00 Registrering/kaffe och macka, mingel

10.00 - 10.15 Välkommen, Moderator Victoria Heimersson

10.15 - 10.45 Panelsamtal – Helhetslyftet, framgångar och utmaningar. Moderator Therese Ydrén, projektledare Helhetslyftet

10.45 - 11.15 Fika

11.15 - 12.00 Föreläsning: Spegel, Spegel - Säg hur vi fler i arbete får?

Hur kan vi använda evidens och beprövad erfarenhet för att utveckla våra verksamheter, dess organisering och innehåll samt stärka personalen som gör jobbet med individen som vill komma i arbete?

Fredrik Tågsjö (Campus Ängelholm) och Johanna Fredriksson (Falkenbergs kommun) talar utifrån forskning och erfarenhet om verksamma faktorer för att få individer i arbete.  

  • Handledaren - Handledarens förväntan att individen kommer i arbete. Det vi gör, gör skillnad. Kan vi göra skillnaden ännu större?  
  • Insatserna – Parallella meningsskapande insatser i samverkan 
  • Arbetsfokus- Verksamhetens förväntan att individen kommer i arbete. Vad vi gör/inte gör. Vad vi säger/inte säger 
  • Uppföljning - Hur får vi kvitto på att vi gör rätt? 

Lunch på Reveljen

13.15 - 14.30 Valbara seminarier/workshops (läs om respektive val nedan)

  1. Insatser för vuxna som är i början av sin läs- och skrivutveckling
  2. Att vara en möjliggörare för ökad hälsolitteracitet
  3. Hur får vi en givande progressionsmätning?
  4. Helhetslyft i klassrummet: integrerad språk- och yrkesutbildning
  5. Handledarrollens betydelse för att få individer i arbete

Obs! I anmälan kommer ni få rangordna seminarerna då vi har begränsade platser på samtliga. Information om vilket seminarie du kommit med på presenteras på konferensdagen. Vill du veta innan kan du kontakta oss via helhetslyftet@vgregion.se.

14.30 - 15.00 Fika

15.00-15.45 Föreläsning: Livslångt lärande med lärling

Så löser vi matchningsproblemen och börjar rekrytera fler.

Oskar Avedal, projektledare kompetensförsörjning Västsvenska Handelskammaren. 

Näringslivets största utmaning är kompetensförsörjning. Samtidigt är över 300 000 arbetslösa i Sverige. Varför har det blivit så? Och vad kan vi göra föra att förändra det?  

Skolan är näringslivets viktigaste leverantör, genom utbildning och samverkan kan vi lösa både kompetensbrist och minska utanförskapet. Vuxenutbildningen är en outnyttjad resurs där vi genom samverkan kan skapa näringslivsnära utbildningar som stärker både individ och företag. Det skapar både tillväxt och trygghet.  

Västsvenska Handelskammaren berättar om sin bild av arbetsmarknaden idag, varför det blivit som det blivit och hur vi kan göra något åt det. 

15.45 - 16.00 Vi avrundar dagen och blickar framåt

Har du frågor kring halvtidskonferensen är du välkommen att kontakta oss på helhetslyftet@vgregion.se.

Läs mer om de valbara seminarierna.

A. Insatser för vuxna som är i början av sin läs- och skrivutveckling

Seminarie

Insatser för vuxna som är i början av sin läs- och skrivutveckling

Linda Febring, doktorand inom arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst i Trollhättan 

I  insatser för vuxna som är i början av sin läs- och skrivutveckling, behöver man börja i det muntliga och sedan gå över till det skriftliga. Det är också viktigt att man går från det konkreta till det abstrakta. Finns möjligheten att använda modersmålet är det en oerhörd fördel, liksom att arbeta med autentiska situationer.  

Linda Febring håller i denna workshop kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för personer i början av sin läs- och skrivutveckling. Linda har en bakgrund som lärare i svenska som andraspråk inom gymnasieskolan och Komvux. Hennes doktorandprojekt fokuserar på kombinationsutbildningar, där språk och yrkeskunskaper lärs in samtidigt. Hon har också ett stort intresse för arbete med elever i början av sin läs- och skrivutveckling. 

Workshopen riktar sig till personer som arbetar med vuxna som är i början av sin läs- och skrivutveckling, till exempel handläggare på AME, personal från integrationsenheten eller språkstödjare. Deltagarna ges möjlighet att tillsammans med Linda diskutera utifrån sina respektive erfarenheter av arbetet med vuxna i början av sin läs- och skrivutveckling. Därefter följer en föreläsning, som tar upp exempelvis vikten av att börja i det muntliga och gå över till det skriftliga; att gå från det konkreta till det abstrakta; vikten av att inkludera modersmålet om möjligt och att arbeta utifrån autentiska situationer, gärna sådana man upplevt gemensamt.  

Passet avslutas med tips på material för ytterligare fördjupning och en summering av de erfarenheter som gjort.  


B. Att vara en möjliggörare för ökad hälsolitteracitet

Seminarie

Att vara en möjliggörare för ökad hälsolitteracitet

Sofia Vingård, samordnare Föräldraskapsstöd och Hälsolitteracitet Helhetslyftet

Utifrån BIP-modellen är hälsan en av faktorerna som kan avgöra en individs möjligheter att få och behålla ett arbete. Inom ramen för Helhetslyftet ska deltagare erbjudas information för ökade möjligheter att göra hälsosamma val samt grundläggande kunskap i att navigera i hälso- och sjukvårdssystemet. Med målet att öka varje deltagares hälsolitteracitet utifrån dennes utgångsläge ska vi tillhandahålla verktygen för varje deltagares möjlighet att kunna hitta, förstå och använda information om hälsa, i syfte att bibehålla eller förbättra den egna hälsan.

Helhetslyftet har tagit fram ett material för att stötta medarbetare i att prata om levnadsvanor såväl som hälso- och sjukvård med deltagare. I denna workshop som hålls av Sofia Vingård, samordnare för hälsolitteracitet och föräldrastödspresenteras materialet och du får genom övningar använda delar av det. Vi diskuterar olika begrepp och synsätt på hälsa ur ett individuellt såväl som kulturellt perspektiv. Vi berör hur små förändringar gällande levnadsvanor som sömn, stress, fysisk aktivitet med mera kan skapa bättre förutsättningar att hantera vardagen. Vi går igenom rättigheter till sjukvård såväl som förväntan från samhället att ta eget ansvar över sin hälsa. Vi diskuterar hur en kan ta sig fram i det svenska systemet, som många gånger skiljer sig från hur sjukvård fungerar i andra delar av världen. Hur kan vi som medarbetare bemöta frågor och (till viss del) frustration deltagare upplevt vid kontakt med vården? Och inte minst, hur kan vi uppmuntra våra medmänniskor att hitta de där små förändringarna i vardagen som ökar möjligheterna till ett gott liv?


C. Hur får vi en givande progressionsmätning?

Seminarie

Hur får vi en givande progressionsmätning? 

Martin Jansson, Verksamhetutvecklare/kunskapsagent BIP, Samordningsförbundet Södra Vänern och Sevtap Gurdal, följeforskare Helhetslyftet 

Syftet med denna workshop är att diskutera och reflektera över progressionsmätningarna som görs i Helhetslyftet utifrån BIP och SKAPA. BIP som arbetsmodell bygger på en dansk vetenskaplig studie som undersökt vad som ökar sannolikheten för individer med en komplex bakgrund att komma ut i arbete. SKAPA är det progressionsverktyg som utvecklats utifrån BIP-studiens indikatorer. Indikatorer som följs upp och skattas är bland annat kompetens, hälsa, samarbetsförmåga, hantera vardagen.  

I Helhetslyftet har medarbetare arbetat utifrån SKAPA under ett år och flera olika utmaningar har framkommit gällande progressionsmätningarna. I denna workshop kommer vi att utvärdera frågorna, svarsalternativen, begrepp som upplevs svåra, skattning etc. Vi hoppas på att kunna fördjupa oss i SKAPA-instrumentet och genom den erfarenhet som byggts upp från progressionsmätningarna utveckla delar av SKAPA så att den passar Helhetslyftets deltagare och att de progressionsmätningar som görs känns relevanta och användbara för organisationen och planeringen för deltagarens framtid. 


D. Helhetslyft i klassrummet: integrerad språk- och yrkesutbildning

Seminarie

Helhetslyft i klassrummet: integrerad språk- och yrkesutbildning  

Matilda Brasch, Jörgen Sjöqvist och Linn Malmer, pedagoger på Göteborgs folkhögskola 

Workshop med lärarna på måltids- och lokalvårdsutbildningen på Göteborgs folkhögskola.  

Didaktiska exempel på hur yrkes- och svensklärare kan arbeta tillsammans i klassrummet för att få deltagarna att utveckla och använda arbetslivsrelevant språk.  Med film och bilder från deltagarnas praktiska arbete med kök och lokalvård skapar vi engagerande språkundervisning. Kom och få exempel och inspiration på hur man kan göra praktiskt utifrån deltagarnas förutsättningar och aktuell språknivå.  


E. Handledarrollens betydelse för att få individer i arbete

Seminarie

Handledarrollens betydelse för att få individer i arbete 

Fredrik Tågsjö och Johanna Eriksson

Ett seminarie för dig som chef/rektor eller medarbetare som är intresserad av verksamhetsutveckling och organisering för att få individer i arbete. Här fokuserar vi mer och går djupare på handledarrollen och dess komplexitet och utmaningar och hur man kan arbeta med detta i verksamhetsutveckling. 

Hur man kan få förväntningar på olika nivåer att mötas och det är först när förväntningar möts som vi kan uppnå önskade resultat.