Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

– Inom Vi-projektet handlar det mycket om erfarenhetsutbyte, att lära av varandra.

Porträttbilder Elisabeth Hansson, Fyrbodals kommunalförbund, Mikael Szanto, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Maria Andersson Willner, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Vi har pratat med tre av Vi-projektets delprojektledare. Elisabeth Hansson arbetar för Fyrbodals kommunalförbund medan Mikael Szanto och Maria Andersson Willner är anställda av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Hur kom det sig att ert kommunalförbund valde att engagera sig i Vi-projektet?

Mikael: Utgångspunkten för oss har varit En skola för alla-projektet (ett projekt med syftet att minska skolavhoppen i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad, reds. anm.). När det var igång upplevde vi att det fanns intresse i våra kommuner att fortsätta vidareutveckla arbetet kring de här frågorna.

Vi tänkte skicka in en ansökan till Europeiska socialfonden för att kunna fortsätta vårt arbete, men genom samordningsförbundet fick vi kontakt med Tomas Rydsmo (Vi-projektets initiativtagare reds. anm.). Vi tyckte att det lät positivt med alla de nya möjligheter som ett större projekt öppnar upp för och tog beslutet att ansluta oss till Vi-projektet istället.

Elisabeth: Det är en liknande bakgrund för Fyrbodal. Vi var också med i En skola för alla-projektet. Inom projektet arbetade de med de här frågorna och lade grunden för att kunna jobba vidare. Ett KAA-nätverk hade upprättats som vi ville kunna fortsätta med. Inom Vi-projektet såg vi möjligheten att prova nya arbetssätt.

Maria: En annan positiv aspekt med att vi som kommunalförbund deltar i Vi-projektet är den typen av arbete som vi vanligtvis bedriver.  Som kommunalförbund kan vi hjälpa kommunerna med frågor som de kanske är lite för små för. Som enskild kommun har man kanske inte själv organisation eller resurser för att genomföra en del förändringar.

Elisabeth: Det tror jag också är en jätteviktig del. Kommunalförbundet jobbar mycket med nätverk. Vi är en samordnande kraft.

Har det blivit som ni förväntat er?

Elisabeth: Inom Vi-projektet handlar det mycket om erfarenhetsutbyte, att lära av varandra. Det har vi gjort vid många tillfällen på olika sätt. Dels genom delregionala möten och medskapandeprocessen. Även utbytet med Sjuhärad har varit givande.

Det har varit roligt när det också genererar att våra kommuner tar nya kontakter och bygger upp nätverk. Kommunerna har också verkligen fått upp ögonen för folkhögskolan som en insats.

Svårigheten för projektet är förändringar kring organisationen, personalen och budgeten inom de enskilda kommunerna. Dessa gör det självklart svårt att hålla ihop arbetet.

Maria: Jag tycker också att utbytet mellan kommunalförbunden har varit positivt. Fyrbodal har jobbat på ett annorlunda sätt och med en del frågor som skiljer sig från våra. Som kommunalförbund finns det en risk att man blir för uppfylld av sitt eget, så att ha ett tätt och verksamhetsnära arbete med ett annat kommunalförbund är givande.

Jag är en ganska ny medarbetare inom det här projektet och på ett personligt plan har jag inte haft så mycket förväntningar. Det som man hör från medarbetare inom projektet är att man vågat lyfta. Många upplever att de genom Vi-projektet har fått möjlighet att fånga upp dem som faller mellan stolarna. Man har haft möjlighet att arbeta på ett annorlunda sätt.

En annan sak som jag tänker på är projektets hållbarhet. Kulturförändring är inte lätt. Att vi som kommunalförbund är med blir en styrka. Vi har med den här typen av frågor i våra ordinarie nätverk. När projektet är slut så finns det kunskap som de kan luta sig mot även fortsättningsvis.

Elisabeth: Det som är spännande och utmanande är att vi möter kommunerna där de är. Det finns inte ett färdigt paket att använda utan alla är på olika platser i sitt arbete. Vi har genom projektet skapat reflektionsgrupper som utgått ifrån det lokala utgångsläget. Vi har processat mer med vissa och mindre med andra. Att vi har kunnat ge processtöd har varit uppskattat. Jag hoppas att vi kan fortsätta arbetet utifrån nätverken vi har byggt upp.

Vilka möjligheter har Vi-projektet lett till för målgruppen?

Mikael: Det finns större möjligheter och mer resurser till att arbeta mer intensivt med målgruppen. Sedan utvecklas det nya insatser inom varje enskild kommun. På projektnivå så har det förhoppningsvis lett till ett bättre bemötande. Att de unga får vara med och forma sin egen framtid.

Elisabeth: En viktig aspekt är också själva tankesättet. Det som vi förmedlar genom projektet och webbinarier sätter fart på diskussioner även på det lokala planet. Det har gjorts väldigt mycket gott arbete även innan Vi-projektet. Nu lyfts arbetet fram mer i organisationen och konkreta arbetssätt för samverkan blir centralt.

Målgruppen blir synlig. Den lyfts fram.

Maria: Det finns en tydlig förväntan kring att man ska arbeta tvärsektoriellt i Vi-projektet. De som är närmast de unga känner ett stöd i det att andra i kommunen får syn på målgruppen. Det gynnar dem som är i en insats just nu men är också bra ur ett framtidsperspektiv.

Hur tror ni att man kan ta tillvara på arbetet inom Vi-projektet inför framtiden?

Mikael: Det är en väldigt intressant fråga. Västra Götalandsregionen gör just nu en satsning kring fullföljda studier tillsammans med alla 49 kommuner och kommunalförbunden. Där finns planer på att etablera delregionala kunskapsnoder som kommer att arbeta med frågan fullföljda studier i hela Västra Götalandsregionen. Jag tror att mycket av resultaten inom Vi-projektet kommer att fångas upp i arbetet som görs där.

Alla fyra kommunalförbund inom Västra Götaland har arbetat med den här frågan på olika sätt, med hjälp av den gemensamma satsningen kan vi dra nytta av varandra och hjälpas åt att sprida goda exempel, metoder och arbetssätt, där framgångarna inom Vi-projektet blir en del.

Elisabeth: Det jobbas redan nu kring utvecklingen med fullföljda studier på regional nivå. Vi har haft ett projekt. Det genomförs även andra. Allt det här kommer att vävas ihop kring satsningen med fullföljda studier. Det kommer handla väldigt mycket just om att kunna väva samman olika delar på ett bra sätt. Vi försöker att hitta den typen av samverkan mer i förbundets frågor.

Mikael: Jag har en förhoppning som jag också tror kommer att bli verklighet – jag tror att de kommuner som nu har fått kontakt med varandra kommer fortsätta att ha gemensamma träffar.

Har ni något ni vill uppmärksamma lite extra?

Mikael: Möten i ögonhöjd och hur man möter deltagarna är ett nytt tankesätt som fått en del uppmärksamhet. Dels genom att MUCF hållit i workshoppar, men också genom reflektionsgrupperna i kommunerna. Det har också blivit väldigt mycket bättre samverkan kring målgruppen inom många kommuner.

Elisabeth: Just med reflektionsgrupperna är det extra kul att se de fall där man fått med sig representanter utanför själva kommunerna. I vissa fall deltar till exempel personal från vårdcentral, ungdomsmottagningen och folkhögskolerektorer i grupperna.

Genom Vi-projektet har en också fått lite extra tid för reflektion, att verkligen tänka efter kring arbetssättet. Det är något som många känner att vi saknar till vardags.

Maria: Sedan tänker jag att det är positivt att kommunalförbunden ses som en naturlig samarbetspartner i projektet. Vi är en kraft att räkna med, vilket jag tycker att man kan känna sig stolt över. Vi kan dock inte stanna upp, utan vi måste fortsätta bidra för att räknas även i framtiden.

Elisabeth: Ja, det ska vi verkligen ta vara på. Vi har många olika typer av verksamheter inom projektet som verkligen samverkar mycket. Det är något att ta med sig och fortsätta arbeta med.

Läs mer om Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Mer information om Kraftsamling fullföljda studier

Senast uppdaterad: 2022-01-05 13:24