Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Svenska som andraspråk med inriktning mot Hälso- och sjukvård

Utbildningens syfte och mål

Kursens övergripande mål är att utbilda utlandsrekryterade läkare i svenska på en sådan nivå att deltagaren utan svårigheter ska kunna bemästra dettalade och skrivna språket. Deltagaren ska också ges en överblick och förståelse för det svenska samhället,arbetslivet och den svenska kulturen i allmänhet, hälso- och sjukvårdssystemet i synnerhet.

Förväntat studieresultat

Deltagarna förväntas börja på A1 (nybörjare) för attunder kurstiden uppnå B2 enligt Europarådets nivåskala.InnehållUtgångspunkten i undervisningen är Europarådetsmodell med följande områden: hörförståelse,läsförståelse, samtal-muntlig interaktion, muntligpresentation samt skriftlig färdighet. Eftersom deltagarenär nybörjare kommer det även läggas extra kraft på uttal,prosodi och grammatik under hela utbildningsperioden.

Kursen är indelad i fyra moduler. Arbetsrelaterad såväl som yrkesspecifik språkundervisning kommer att genomsyra samtliga moduler men intensifieras under utbildningens andra hälft då deltagaren får fokusera på utökat ordförråd med fackspråkliga termer. De tränar även muntlig kommunikation inför möten med kollegor, patienter och anhöriga. Vidare kommer deltagaren att träna skriftliga färdigheter för att kunna skriva journaler och anamneser. I samband med yrkesspecifik språkundervisning kommer det att användas autentiskt material för att träna medicinalterminologin men även för att ge en inblick i svensk sjukvård.

Svenskt samhälle och kultur kommer även att involveras i undervisningen då deltagaren ska få en så bred bild av Sverige som möjligt.

Mer information

Kontakt

Svenska för utlandsrekryterade läkare (SUL)
Anna Zedig
anna.zedig@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37